Poll Results: Theo các bác SĐ có nên mở rộng thêm các hình thức nạp bảo?

Members who voted for 'B: Như hiện tại là đủ.'