ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Thảo luận trong 'Hội Bô Lão Sân Đình' bắt đầu bởi Nguyễn Tiểu Thương 1, 13/1/19.

 1. Cô gái mùa hạ

  Cô gái mùa hạ Dân đen

  Cháu xin góp vui một chút , cũng theo cách hiểu của bản thân cháu thì:
  1.
  - “Cầu” ở đây nghĩa là quả cầu
  - “Luận” là bàn bạc, đang ra luận điểm riêng
  - “Cầu Luận” được hiểu là một cuộc họp bàn tròn trình bày các ý kiến của những người tham gia
  2.
  - “Tam”: theo từ Hán Việt nghĩa là 3.
  Từ “Gian”: nghĩa là nhà
  - Vậy câu “Tam gian” được hiểu là nhà có 3 phòng được xây hình chữ L
  3. "Vật Thức, Ý Chất”:
  - Từ “Vật”: được hiểu là con vật
  - Từ “Thức”: nghĩa là phép tắc, cách thức
  - Vậy Câu “Vật Thức” được hiểu nôm na là con vật cũng có những phép tắc, cách thức xử sự riêng với từng vấn đề
  - Câu “Ý”:nghĩa là lòng dạ, suy nghĩ của cá nhân
  - Câu “Chất”: nghĩa là kiên cố
  - Vậy câu “Ý Chất” được hiểu nôm na là suy nghĩ kiên định của bản thân ko thay đổi
  Trên đây là suy nghĩ của cháu về câu đố của Bô lão, chúc các Bô Lão mạnh khỏe , vui vẻ.
  Id: 5304002
  Nick : Cô gái mùa hạ
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 2. Seo 1976

  Seo 1976 Hội Trưởng Hội Chắn Hà Tây

  Cháu xin mạn phép các Bô Lão được trả lời theo cách cháu sưu tầm được , và cũng theo ý kiến riêng ạ :
  - Cầu Luận được định nghĩa rất khác nhau tùy theo ngữ cảnh của hiểu biết về lý tính như là một hình thức của tri thức. Định nghĩa lôgic là hành động sử dụng lý tính để rút ra một kết luận từ các tiền đề nhất định bằng cách sử dụng một phương pháp luận cho trước.

  Suy luận, cùng với trực giác là các phương pháp thuộc về nhận thức tự phát.

  Suy luận, là một phương pháp quan trọng để nhận thức và tìm kiếm chân lý.

  Nhận thức suy luận là kiểu nhận thức gián tiếp. Nhận thức một định lý toán học, một định luật khoa học... đều là nhờ suy luận. Vì rằng suy luận nhất thiết đòi hỏi phải có trung gian, là những phán đoán, những khái niệm. Ví dụ để nhận biết sự tương đương giữa A và C khi A=B, B=C,thì phải sử dụng các khái niệm phương trình, số hạng, về sự tương đương.

  Suy luận có tính trừu tượng và tổng quát. SUY LUẬN dựa vào phán đoán, khái niệm mà chúng ta phải thừa nhận là khái niệm bao giờ cũng trừu tượng và tổng quát. Ví dụ khái niệm " người" chỉ định tất cả mọi người và nói lên đặc tính chung của loài người, chứ không nói đến tính riêng biệt như tính chất thông thái vượt trội của Socrates, dũng mãnh như Hercules...hay tính ích kỷ, tham lam, nhỏ nhen...của cá nhân nào đó.

  Suy luận bao giờ cũng gắn liền với ngôn ngữ và đó là điểm khác biệt với trực giác. Vì thế điều gì nhận biết được nhờ suy luận, thì có thể làm cho người khác hiểu trọn vẹn nó thông qua ngôn ngữ chuẩn xác. Khi bạn được nghe chứng minh một điều gì, bạn sẽ hiểu điều này như chính người đã chứng minh điều đó cho bạn.

  Tuy nhiên, trong các ngữ cảnh triết học lý tưởng, lập luận là quy trình trí óc đem lại cho sự tưởng tượng, tri giác, ý nghĩ, và cảm giác của ta bất cứ cái gì có thể hiểu được mà những hành vi trí óc kia có thể hàm chứa; và do đó liên hệ trải nghiệm của ta với ý nghĩa toàn thể.
  - Tam Gian - Tam Thế Gian:
  - Theo Luận Đại Trí Độ thì 3 loại thế gian là:
  1. Chúng sinh thế gian: Chỉ cho tất cả chúng sinh được cấu tạo thành bằng 5 ấm, là chính báo năng cư.
  2. Quốc độ thế gian: Tức khí thế gian, chỉ cho cõi nước mà hữu tình cư trú, như núi, sông, đất liền..., thuộc về y báo sở cư.
  3. Ngũ uẩn thế gian(cũng gọi Ngũ ấm thế gian): Ngũ uẩn tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn trong 10 cõi đều có sai khác, cho nên gọi là Ngũ uẩn thế gian, là thể chung của y báo và chính báo.
  - Theo Hoa nghiêm kinh khổng mục chương quyển 3 thì Tam chủng thế gian gồm:
  1. Khí thế gian: Chỉ cho 3 nghìn thế giới, là cảnh giới do đức Thích ca Như lai hóa đạo. Khí nghĩa là dung chứa và nương dùng, tức là núi, sông, đất liền... dung chứa chúng sinh, là nơi chúng sinh dùng để nương ở.
  2. Chúng sinh thế gian: Năm ấm hòa hợp, cùng chung sinh ra, gián cách khác nhau, là những căn cơ do đức Thích ca Như lai giáo hóa.
  3. Trí chính giác thế gian: Chỉ cho bậc Trí giả dùng trí vô lậu mà được Chính giác, tức là đức Phật trong chính báo; hoặc chỉ cho cảnh giới mà các bậc trí nương ở, cũng tức là thế gian siêu xuất 3 cõi luân hồi.
  - Tam Chủng Thế Gian. Ba loại thế gian do học phái Số luận của Ấn độ thành lập:
  1. Thiên thượng thế gian: Chỉ cho các Thiên chúng ở trên cõi trời.
  2. Nhân gian thế gian: Chỉ cho loài người sống trên mặt đất.
  3. Thú đạo thế gian: Chỉ cho loài cầm thú sống ở giữa khoảng trời và đất. Ba loại thế gian này đều do một Tự Tính Đế duy nhất sinh ra.
  - Có 5 thuyết về Tam thế gian như sau:
  I/.Theo luận Đại trí độ thì Tam thế gian là:
  1. Ngũ ấm thế gian(cũng gọi Ngũ chúng thế gian, Ngũ uẩn thế gian): chúng sinh của loại thế gian này được hình thành bởi 5 pháp khác nhau, đó là: sắc, thụ, tưởng, hành và thức.
  2. Chúng sinh thế gian(cũng gọi Giả danh thế gian): chỉ cho chúng sinh do 5 uẩn giả danh cấu thành mỗi mỗi đều khác nhau.
  3. Quốc độ thế gian(cũng gọi Trụ xứ thế gian): các cõi nước mà chúng sinh của loại thế gian này nương ở mỗi mỗi đều khác nhau.
  II/.Theo Thiện kiến luật tì bà sa, Tam thế gian là:
  1. Hành thế gian: Tất cả chúng sinh thuộc loại thế gian này đều nhờ ăn uống mà sống còn.
  2. Chúng sanh thế gian: Thế gian thường và vô thường. 3. Xứ thế gian: Thế gian được chiếu soi bởi sự vận hành của mặt trời, mặt trăng.
  III/. Theo Hoa nghiêm kinh thám huyền kí . Tam thế gian là:
  1. Khí thế gian: Chỉ cho khí thế giới là chỗ nương ở sống còn của hữu tình.
  2. Chúng sinh thế gian: Trong chính báo, chỉ trừ đức Phật, tất cả chúng sinh còn lại đều thuộc chúng sinh thế gian. Như đồng sinh chúng, dị sinh chúng... được Phật giáo hóa.
  3. Trí chính giác thế gian: Chỉ cho tam thân, thập Phật năng hóa.
  IV/ Theo Nhiếp đại thừa luận , Tam thế gian là:
  1. Thế gian: Chỉ cho Khổ, Tập trong 3 cõi.
  2. Xuất thế gian: Chỉ cho 3 cõi đã thoát khỏi Khổ, Tập.
  3. Xuất xuất thế gian: Chỉ cho Bát địa đến Phật địa, được thành Phật.
  V/. Theo luận Kim thất thập quyển thượng, Tam thế gian là:
  1. Thiên đạo: Chỉ cho chư thiên ở các cõi trời.
  2. Nhân đạo: Chỉ cho loài người sống trên mặt đất.
  3. Thú đạo: Chỉ cho loài cầm thú sống ở khoảng giữa trời và đất. Cứ theo luận Kim thất thập quyển thượng, trong Tự tính đế do sự hòa hợp nhiều hay ít của 3 đức: Tát đỏa ,La xà và Đa ma mà có sự khác nhau về Tam thế gian: Nếu Tát đỏa nhiều thì là Thiên đạo; La xà nhiều thì là Nhân đạo; còn nếu Đa ma nhiều thì là Thú đạo. Thiên đạo chia ra 8 loại: Phạm thiên, Thế chủ, Thiên đế, Càn thát bà, A tu la, Dạ xoa, La sát và Quỉ thần; Thú đạo chia ra 5 loại: Bốn chân, bay, bò, đi, không chân... Nhân đạo thì chỉ có loài người. Thập địa kinh luận ; Hoa nghiêm kinh sớ ; Hoa nghiêm kinh khổng mục chương .
  +Tam vô gián nghiệp:
  Chỉ 3 thứ nghiệp cực ác chiêu cảm quả địa ngục Vô gián, đó là giết cha, giết mẹ và giết A la hán.
  - Vật Thức và Ý Chất
  Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lenin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất.
  Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng về bản chất, ý thức là sự phản ánh khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo.

  Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan: Thể hiện rằng nội dung của ý thức do thế giới khách quan quy định. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan vì nó nằm trong bộ não con người. Ý thức là cái phản ánh thế giới khách quan nhưng nó là cái thuộc phạm vi chủ quan, là thực tại chủ quan. Ý thức không có tính vật chất, nó chỉ là hình ảnh tinh thần, gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu tượng hóa, có định hướng, có lựa chọn. ý thức là sự phản ánh thế giới bởi bộ não con người
  Ý thức là sự phản ánh sáng tạo thế giới: Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tuy nhiên, không phải cứ thế giới khách quan tác động vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức. Ngược lại, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo về thế giới, do nhu cầu của việc con người cải biến giới tự nhiên quyết định và được thực hiện thông qua hoạt động lao động.
  “ Ý thức chẳng qua chỉ là vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi trong đó
  Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Biểu hiện ở chỗ: ý thức trang bị cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh, giúp con người xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp cho hoạt động của mình tạo nên ở con người tình cảm, niềm tin, ý chí, thôi thúc con người nỗ lực hành động để đạt được mục tiêu đề ra. Ý thức có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự vận động, phát triên của những điều kiện vật chất ở những mức độ nhất định.

  Nếu ý thức phản ánh phù hợp với hiện thực thì nó sẽ làm thúc đẩy sự phát triển của các điều kiện vật chất. Nếu ý thức phản ánh không phù hợp với hiện thực thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của các điều kiện vật chất. Song sự kìm hãm đó chỉ mang tính tạm thời, bởi vì sự vật vận động theo các quy luật khách quan vốn có của nó, nên nhất định phải có ý thức tiến bộ, phù hợp, thay thế cho ý thức lạc hậu, không phù hợp.
  Cháu xin cảm ơn các Bô Lão đã đọc bài .
   
  vĩ hóiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 3. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI CÁC BẠN KẾT QUẢ DỰ THI CÂU ĐỐ VUI THÁNG 9/2019.


  I- Nhận xét chung: Ở CÂU ĐỐ VUI THÁNG 8/2019: có lẽ do chủ đề lạ nên ít bạn tham gia và chưa có câu trả lời đúng.

  - Câu Đố Tháng 9/2019, đáp án mở, mỗi người đều có quyền trả lời theo ý mình, sự phân biệt được dựa vào ĐÁP ÁN của Ban Tổ Chức.

  -Rất tiếc, không có câu trả lời nào phù hợp Đáp Án.

  -Tuy vậy, Ban Tổ Chức Giải cũng chọn 3 bài thi đạt Đồng Giải Ba. Không có Giải Nhất, Giải Nhì vẫn có các Giải Khuyến Khích.


  II- Ban Tổ Chức xin chọn trao Giải như sau:  1- Đồng Giải Ba(50M/1 người): Phán Quan Âm Phủ; ninhtrinh01; Seo 1976.
  2-Các Giải Khuyến Khích(10M): dang_tap_yeu_a1; hunglien1992; Khấu Trừ Lương; vechaibinhduong; Hoa Đà TS; Xứ Đoài Mây Trắng; thao96pb; Cô gái mùa hạ;


  III-Trích đăng lại Đề Thi Tháng 9/2019 dưới đây để các bạn dễ theo dõi.


  Hẹn Gặp các bạn với CÂU ĐỐ VUI THÁNG 10/2019.


  NGUYỄN TIỂU THƯƠNG.  BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN CHƠI: CÂU ĐỐ VUI 9/2019


  Bạn Dự Thi hãy giải thích các khái niệm sau đây:

  1/ “CẦU LUẬN” là gì?
  2/ “TAM GIAN” là gì?
  3/ “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là gì?


  Yêu cầu của Đề Thi:

  1/ Bạn cứ nêu suy nghĩ của mình,có thể giải thích thì càng tốt. Nếu bạn không giải thích được các khái niệm đó, thì được phép thay thế bằng một khái niệm khác. Khái niệm bạn thay thế phải bảo đảm chưa có trong các từ điển và được giải thích cho mọi người hiểu.

  -Gợi ý: nhân loại thế kỷ 21,những khái niệm “ mạng In tơ nét”, “ a còng”, “phét búc”... là tri thức phổ thông. Con người thế kỷ 19 về trước,nhiều vĩ nhân lắm cũng hoàn toàn không biết những khái niệm đó. Do vậy, quyền tạo ra khái niệm mới là của mọi người và liên tục trong kho tàng tri thức nhân loại có thêm, vậy sao bạn không tạo ra?

  2/ Bài Dự Thi gửi về Mục ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH- SANDINH.COM

  3/ Giải thưởng: 3 Giải Nhất Nhì Ba (150M, 100M, 50M) và vô vàn Giải Khuyến Khích 10M.

  4/ Thời hạn Dự Thi: 2/9/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

  -Ngày 2/10/2019, Tào Tháo sẽ đại diện Hội BLSĐ gửi phần quà cuộc thi tới các bạn đoạt Giải(nếu có).

  NGUYỄN TIỂU THƯƠNG


  :):):)
   
 4. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN CHƠI: CÂU ĐỐ VUI 10/2019


  Bạn Dự Thi hãy giải thích các khái niệm sau đây:

  1/ “CẦU LUẬN” là gì?
  2/ “TAM GIAN” là gì?
  3/ “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là gì?


  Yêu cầu của Đề Thi:

  1/ Bạn cứ nêu suy nghĩ của mình,có thể giải thích thì càng tốt. Nếu bạn không giải thích được các khái niệm đó, thì được phép thay thế bằng một khái niệm khác. Khái niệm bạn thay thế phải bảo đảm chưa có trong các từ điển và được giải thích cho mọi người hiểu.

  -Gợi ý: nhân loại thế kỷ 21,những khái niệm “ mạng In tơ nét”, “ a còng”, “phét búc”... là tri thức phổ thông. Con người thế kỷ 19 về trước,nhiều vĩ nhân lắm cũng hoàn toàn không biết những khái niệm đó. Do vậy, quyền tạo ra khái niệm mới là của mọi người và liên tục trong kho tàng tri thức nhân loại có thêm, vậy sao bạn không tạo ra?

  2/ Bài Dự Thi gửi về Mục ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH- SANDINH.COM

  3/ Giải thưởng: 3 Giải Nhất Nhì Ba (300M, 200M, 100M) và vô vàn Giải Khuyến Khích 10M.

  4/ Thời hạn Dự Thi: 2/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

  -Ngày 2/11/2019, Tào Tháo sẽ đại diện Hội BLSĐ gửi phần quà cuộc thi tới các bạn đoạt Giải(nếu có).


  5/ P/S: đây là đề thi tháng 9/2019, do chưa có đáp án đúng theo Ban Tổ Chức, nên lặp lại làm đề thì tháng 10/2019. Giải Nhất, Nhì, Ba do vậy gấp đôi thông thường.

  -Gợi ý: các khái niệm trong đề thi đều là khái niệm triết học TK21.

  NGUYỄN TIỂU THƯƠNG


  :):):):)):)):))=))=))=))
   
 5. bà tân vlog

  bà tân vlog Dân đen

  cầu luận là:xây dựng nền tảng kiến thức về triết học rèn luyện tư duy bằng lý trí, lấy dự vật làm chủ thể và tìm hiểu quy luật vạn động tương tác giữa các sự vật trong không gian và thờii gian biện chứng
  id:5340063
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Hội Bô Lão Sân Đình đã trao giải sự kiện Câu Đố Tháng 9 theo danh sách của Bô lão @Nguyễn Tiểu Thương :

  - Đồng Giải Ba 50m Bảo:
  @Phán Quan Âm Phủ
  @ninhtrinh01
  @Seo 1976

  - Các giải Khuyến khích 10m Bảo:
  @dang_tap_yeu_a1
  @hunglien1992
  @Khấu Trừ Lương
  @vechaibinhduong
  @Hoa Đà TS
  @Xứ Đoài mây trắng
  @thao96pb
  @Cô gái mùa hạ

  Các bạn vui lòng kiểm tra giao dịch và báo lại cho BTC nếu chưa nhận được quà. Cảm ơn các bạn đã tham gia Sự kiện Câu Đố Tháng 10, hẹn gặp lại các bạn ở những sự kiện tiếp theo !

  Trân trọng !
   
  Nguyễn Tiểu ThươngSeo 1976 thích điều này.
 7. bà tân vlog

  bà tân vlog Dân đen

  câu 3:Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lenin một phạm trù song song với phạm trù vật chất, theo đó ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo.
  id:5340062❤️❤️
  góp vui cùg các bác
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  chú ơi con có trả lời sao không được 10m ạ
   
 9. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  chú ơi con không được trao quà ạ
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 10. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  con chưa đc quà ạ
   
 11. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  cầu ở đây nghĩa là quả cầu
  Luận ở đây nghĩa là đang bàn luận tranh luận
  cầu luận được hiểu là 1 cuộc họp bàn tròn trình bày các ý kiến của những người tham gia
  câu 2 tam theo chứ hán là 3
  từ gian nghĩa là nhà
  tam gian được hiểu như là nhà hình L
  id 3897470
  nick aaaoooeee
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 12. hunglien1992

  hunglien1992 Lý trưởng

  "Vật Thức, Ý Chất”:
  - Từ “Vật”: được hiểu là con vật
  - Từ “Thức”: nghĩa là phép tắc, cách thức
  - Vậy Câu “Vật Thức” được hiểu nôm na là con vật cũng có những phép tắc, cách thức xử sự riêng với từng vấn đề
  - Câu “Ý”:nghĩa là lòng dạ, suy nghĩ của cá nhân
  - Câu “Chất”: nghĩa là kiên cố
  - Vậy câu “Ý Chất” được hiểu nôm na là suy nghĩ kiên định của bản thân ko thay đổi
  id 4767916
  nick hunglien1992
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 13. Cuộc thi Tháng Chín bạn ơi

  Tháng Tám bạn nói qua rồi còn đâu


  :):):)
   
  Mạnh Đức thích điều này.
 14. aaaoooeee

  aaaoooeee Dân đen

  con bảo tháng 9 con chưa nhận dc quà k có tên ở giải kk
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 15. vĩ hói

  vĩ hói Lý trưởng

  Ca này khó. Đau hết cả đầu.
   
 16. Phán Quan Âm Phủ

  Phán Quan Âm Phủ Lý trưởng

  Cháu cũng chẳng muốn mất sức cho lắm..... Copy lại bài tháng 9 dự thi chắc lần này không được giải ba nữa rồi.... Lấy cái giải khuyến mại vậy
  1 cầu luận : cầu mong để được luận giải 1 thứ gì đó
  2 tam gian : tam gian là 1 huyệt đạo trên cơ thể người
  3. Vật thức , ý chất :
  BÀI THƠ: TÂM TƯ TRÚT CẠN
  Thơ: Trần Quế Lâm

  Tâm vẫn động luôn mơ vật chất
  Khó lòng buông được mất vô thường
  Suốt đời cứ mãi vấn vương
  Khó lòng thoát được con đường đua chen.

  Từ cơm áo nó len trong trí
  Nợ cuộc đời vạn lý luôn theo
  Sống còn ghềnh thác cheo leo
  Thời gian sắp hết đã meo lắm rồi.

  Giờ phút cuối bồi hồi chi nữa
  Tìm được đâu ngọn lửa ngày xưa
  Bây giờ như thể mắc mưa
  Tiết nào thì cũng chẳng ưa khó lòng.

  Nhưng tâm trí còn không chịu nghĩ
  Dẫu tàn hơi chưa phỉ bình sanh
  Nên viết mãi dạ mới đành
  Tâm tư trút cạn yên lành ra đi

  Id 5369541
   

  Các tệp đính kèm:

  • v7.
   v7.jpg
   Kích thước File:
   31.1 KB
   Lượt xem:
   0
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/10/19
 17. doctonduynga01

  doctonduynga01 Lý trưởng

  Kính thưa các vị Bô lão của Sân Đình. Hòa chung với không khí thảo luận sôi nổi của mọi người thì e cũng xin phép được góp vui. Hầu hết mọi người đều đã giải thích ý nghĩa của đề bài ra. Riêng e thì xin phép đưa ra một khái niệm khác và được giải thích dưới đây!

  LUẬN "THĂM"!

  Chuyện sáng nay mấy bà đi chợ
  Nghe tức cười ông nọ bà kia
  Quê cha đất mẹ quay về
  Băng rôn, khẩu hiệu lại đề rằng : THĂM...!

  Ngữ nghĩa Việt bao năm tạo dựng
  Chữ THĂM đây từ vựng nói gì
  Người nhiều, của ít mỗi khi
  BỐC THĂM may mắn khó gì, làm thôi

  Khi thịt, cá chia rồi từng xuất
  Để công bằng, tốt nhất RÚT THĂM
  Mỗi phần số đã được găm
  Rút thăm trùng số đã găm : phần mình !

  Người sống phải đầy tình trọn nghĩa
  Trong gia đình hiếu đễ mẹ cha
  Cháu con THĂM HỎI ông bà
  Gia đình hạnh phúc dẫu xa nên gần

  Làm nông nghiệp nhì phân nhất nước
  Ngày lại ngày chân bước ĐI THĂM
  Từ khi hạt mới gieo mầm
  Đến khi thu hoạch mỗi năm bao lần

  Người Thầy thuốc tiếp dân bị ốm
  THĂM BỆNH rồi tối sớm hỏi han
  Kê đơn, bốc thuốc, luận bàn
  Dặn dò kiêng cữ, bảo ban chân tình

  Chọn Cán bộ qui trình sau trước
  Phiếu THĂM DÒ đã được ưa dùng
  Kết quả các kiểu nói chung
  Từ cao xuống thấp khoanh vùng ghi danh

  Xa THĂM THẲM bộ hành đi tới
  THĂM THẲM xanh vời vợi trời trong
  Câu thơ viết tự đáy lòng
  Nỗi niềm THĂM THẲM sâu nông ai tường.
  #doctonduynga01
   
 18. Phán Quan Âm Phủ

  Phán Quan Âm Phủ Lý trưởng

  Ngày nai à có kết quả rồi mn....
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI CÁC BẠN KẾT QUẢ DỰ THI CÂU ĐỐ VUI THÁNG 10/2019.


  I- Nhận xét chung: Ở CÂU ĐỐ VUI THÁNG 9-10/2019: có lẽ do chủ đề khó nên dù lặp lại 2 tháng vẫn chưa có câu trả lời đúng đạt giải Nhất, Nhì.

  Ban Tổ Chức Giải Câu Đố Vui sẽ chọn lựa chủ đề phù hợp hơn với anh em chắn phỏm Sân Đình ở Tháng tới.

  II- Ban Tổ Chức xin chọn trao Giải như sau: Không có bài dự thi đạt Giải Nhất, Nhì. Động viên phong trào, Ban Tổ Chức chọn ra Đồng Giải Ba có hai bạn: Phán Quan Âm Phủ; doctonduynga01.(100M)  -Ban Tổ Chức chọn ra ba Giải Khuyến Khích: bà tân vlog; aaaoooeee; hunglien1992.(10M)


  III-Hẹn gặp các bạn cùng vui trong CÂU ĐỐ VUI THÁNG 11/2019.


  Nguyễn Tiểu Thương.

  P/S:Trích đăng lại Đề Thi Tháng 9-10/2019 dưới đây để các bạn dễ theo dõi.


  BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN CHƠI: CÂU ĐỐ VUI 10/2019


  Bạn Dự Thi hãy giải thích các khái niệm sau đây:

  1/ “CẦU LUẬN” là gì?
  2/ “TAM GIAN” là gì?
  3/ “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là gì?


  Yêu cầu của Đề Thi:

  1/ Bạn cứ nêu suy nghĩ của mình,có thể giải thích thì càng tốt. Nếu bạn không giải thích được các khái niệm đó, thì được phép thay thế bằng một khái niệm khác. Khái niệm bạn thay thế phải bảo đảm chưa có trong các từ điển và được giải thích cho mọi người hiểu.

  -Gợi ý: nhân loại thế kỷ 21,những khái niệm “ mạng In tơ nét”, “ a còng”, “phét búc”... là tri thức phổ thông. Con người thế kỷ 19 về trước,nhiều vĩ nhân lắm cũng hoàn toàn không biết những khái niệm đó. Do vậy, quyền tạo ra khái niệm mới là của mọi người và liên tục trong kho tàng tri thức nhân loại có thêm, vậy sao bạn không tạo ra?

  2/ Bài Dự Thi gửi về Mục ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH- SANDINH.COM

  3/ Giải thưởng: 3 Giải Nhất Nhì Ba (300M, 200M, 100M) và vô vàn Giải Khuyến Khích 10M.

  4/ Thời hạn Dự Thi: 2/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

  -Ngày 2/11/2019, Tào Tháo sẽ đại diện Hội BLSĐ gửi phần quà cuộc thi tới các bạn đoạt Giải(nếu có).


  5/ P/S: đây là đề thi tháng 9/2019, do chưa có đáp án đúng theo Ban Tổ Chức, nên lặp lại làm đề thì tháng 10/2019. Giải Nhất, Nhì, Ba do vậy gấp đôi thông thường.

  -Gợi ý: các khái niệm trong đề thi đều là khái niệm triết học TK21.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 1/11/19
 20. BÔ LÃO SÂN ĐÌNH GỬI BẠN DỰ THI ĐÁP ÁN CÂU ĐỐ VUI 9-10/2019


  Do kết quả bài dự thi tháng 9, tháng 10/2019 không đạt được các Giải cao, Bô Lão Sân Đình gửi tới các bạn ĐÁP ÁN CÂU ĐỐ VUI 9-10/2019 để tham khảo:


  1/ “CẦU LUẬN” : là một Tiểu Luận Triết Học ra đời vào đầu những năm 80, thế kỷ 20 tại Việt Nam. “CẦU LUẬN” không công nhận sự đúng đắn của các quan điểm Triết học có trước nó. Cầu Luận xác định “MỌI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG TỒN TẠI TRONG NHẬN THỨC CỦA NHÂN LOẠI ĐỀU CÓ 3 PHẦN KẾT HỢP, TƯƠNG THÍCH CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ HAI MẶT ĐỐI LẬP, TRANH ĐẤU KHÔNG NGỪNG”.
  2/ “TAM GIAN” là một phạm trù triết học trong “CẦU LUẬN”. TAM GIAN = KHÔNG GIAN + THỜI GIAN + NHÂN GIAN.
  3/ “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là phạm trù triết học trong “CẦU LUẬN”. Cùng với “VẬT CHẤT”, “Ý THỨC” thì “VẬT THỨC, Ý CHẤT” là phần thứ ba tạo nên toàn bộ sự vật, hiện tượng đang tồn tại trong nhận thức của con người.


  :):):):x:x:x:)):)):))