Poll Results: Có nên cài đặt : Có ù láo trong kỳ Thi Đình?